از دیدگاه ایدئولوژیک، نسبت اندکی میان جمهوری اسلامی ایران و طالبان وجود دارد. هر دو بر این اعتقادند که بنای تاسیس جامعه اسلامی اصیل را دارند و باور دارند که اسلام باید اساس حکومت باشد. …

از دیدگاه ایدئولوژیک، نسبت اندکی میان جمهوری اسلامی ایران و طالبان وجود دارد. هر دو بر این اعتقادند که بنای تاسیس جامعه اسلامی اصیل را دارند و باور دارند که اسلام باید اساس حکومت باشد.