حوادث رکنا: با ایثار هموطن دیگر سی و پنجمین اهدا عضو در سال جاری در استان یزد به ثبت رسید.

حوادث رکنا: با ایثار هموطن دیگر سی و پنجمین اهدا عضو در سال جاری در استان یزد به ثبت رسید.