این فرد مدارک فاقد اعتبار را جهت فریب مردم در محیط کارش نصب و مشغول مداخلات طب سوزنی بود.

این فرد مدارک فاقد اعتبار را جهت فریب مردم در محیط کارش نصب و مشغول مداخلات طب سوزنی بود.