تکلیف ادامه یا قطع همکاری فرهاد مجیدی و استقلال فردا مشخص می‌شود.

تکلیف ادامه یا قطع همکاری فرهاد مجیدی و استقلال فردا مشخص می‌شود.