فردا عید نیست;پنجشنبه سی‌ام ماه رمضان است
فردا عید نیست;پنجشنبه سی‌ام ماه رمضان است

شهریاریها : رؤیت هلال ماه شوال محرز نشده و فردا پنجشنبه روز سی‌ام ماه مبارک رمضان است.

13920502000324_PhotoAشهریاریها : رؤیت هلال ماه شوال محرز نشده و فردا پنجشنبه روز سی‌ام ماه مبارک رمضان است.