امروز، در بازار عمده فروشی برق بورس انرژی ایران شاهد معامله ۲۴هزار قرارداد معادل ۵۷۶ هزار کیلووات ساعت به ارزش بیش از ۴۱۴ میلیون ریال بود. شایان ذکر است در روز جاری، نماد بارپایه با قیمت ۷۱۹ ریال بر کیلووات ساعت معامله گردید….

امروز، در بازار عمده فروشی برق بورس انرژی ایران شاهد معامله ۲۴هزار قرارداد معادل ۵۷۶ هزار کیلووات ساعت به ارزش بیش از ۴۱۴ میلیون ریال بود. شایان ذکر است در روز جاری، نماد بارپایه با قیمت ۷۱۹ ریال بر کیلووات ساعت معامله گردید.