رییس مرکز ملی فرش ایران گفت: امکان صدور مجوز‌های تولیدی فرش دستباف از طریق سامانه بهین یاب از این هفته برای تولیدکنندگان و متقاضیان راه اندازی کارگاه‌های تولیدی فراهم می‌شود….

رییس مرکز ملی فرش ایران گفت: امکان صدور مجوز‌های تولیدی فرش دستباف از طریق سامانه بهین یاب از این هفته برای تولیدکنندگان و متقاضیان راه اندازی کارگاه‌های تولیدی فراهم می‌شود.