درخشش ستاره ایرانی پورتو منجر به پیروزی این تیم مقابل کاسا پیا و حفظ فاصله با بنفیکا شد.

درخشش ستاره ایرانی پورتو منجر به پیروزی این تیم مقابل کاسا پیا و حفظ فاصله با بنفیکا شد.