«زلمی خلیلزاد»، نماینده آمریکا در امور افغانستان گفت: تصمیم اشرف غنی برای فرار از کشور، توافق با طالبان را در لحظه آخر با شکست مواجه کرد.

«زلمی خلیلزاد»، نماینده آمریکا در امور افغانستان گفت: تصمیم اشرف غنی برای فرار از کشور، توافق با طالبان را در لحظه آخر با شکست مواجه کرد.