رکنا : لحظه ترسیدن اسب و سگ از یک لاک پشت در این فیلم قابل رویت است.

رکنا : لحظه ترسیدن اسب و سگ از یک لاک پشت در این فیلم قابل رویت است.