با اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا در اوایل اسفند ماه، قوه قضائیه برای کنترل این ویروس در زندان‌ها تدابیری اندیشید؛ ضدعفونی و سالم‌سازی محیط زندان‌ها و اعطای مرخصی به برخی از زندانیان، ازجمله این تدابیر بود. با وجود همه این تدابیر برخی از زندان‌های کشور د…

با اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا در اوایل اسفند ماه، قوه قضائیه برای کنترل این ویروس در زندان‌ها تدابیری اندیشید؛ ضدعفونی و سالم‌سازی محیط زندان‌ها و اعطای مرخصی به برخی از زندانیان، ازجمله این تدابیر بود. با وجود همه این تدابیر برخی از زندان‌های کشور در سال جدید صحنه شورش و درگیری و بعضا فرار از زندان بودند.