اقتصادنیوز: شورای شهر تهران به شهرداری تهران تاکید کرده است برای تهیه برنامه 4 ساله چهارم شهر تهران از نیروهای متعهد و مسجد محور استفاده کند .

اقتصادنیوز: شورای شهر تهران به شهرداری تهران تاکید کرده است برای تهیه برنامه 4 ساله چهارم شهر تهران از نیروهای متعهد و مسجد محور استفاده کند .