مرکز بهداشت دزفول اعلام کرد: متولدین سال۷۲ و قبل از آن می‌توانند از فردا چهارشنبه برای دریافت واکسن کرونا به مراکز تجمیعی دزفول مراجعه کنند.

مرکز بهداشت دزفول اعلام کرد: متولدین سال۷۲ و قبل از آن می‌توانند از فردا چهارشنبه برای دریافت واکسن کرونا به مراکز تجمیعی دزفول مراجعه کنند.