فرمانده جبهه مقاومت ملی افغانستان با بیان اینکه در حمله گسترده طالبان تعدادی از هم وطن‌ها و خانواده اش کشته شده اند از مردم افغانستان یک درخواست ویژه کرد….

فرمانده جبهه مقاومت ملی افغانستان با بیان اینکه در حمله گسترده طالبان تعدادی از هم وطن‌ها و خانواده اش کشته شده اند از مردم افغانستان یک درخواست ویژه کرد.