در این ویدئو نمایی دیدنی از برداشت میلیون‌ها نارگیل در باغ‌ها و مراحل روغن گیری از آن‌ها در کارخانه را می‌بینید.

در این ویدئو نمایی دیدنی از برداشت میلیون‌ها نارگیل در باغ‌ها و مراحل روغن گیری از آن‌ها در کارخانه را می‌بینید.