چهره پرافتخار تکواندوی ایران نسبت به حذفش از لیست سفر به بازی های کشورهای اسلامی واکنش نشان داد.

چهره پرافتخار تکواندوی ایران نسبت به حذفش از لیست سفر به بازی های کشورهای اسلامی واکنش نشان داد.