فداحسین مالکی، نماینده مجلس در رابطه با جایگزینی شمخانی به جای وزارت خارجه در مذاکرات گفت: این اتفاق در معادلات بین المللی وجود دارد و اتفاقی طبیعی است. با توجه به سطح روابطی که قرار است برقرار شود از چه شخصیت و عنصری استفاده شود و اینطور نیست که بگویی…

فداحسین مالکی، نماینده مجلس در رابطه با جایگزینی شمخانی به جای وزارت خارجه در مذاکرات گفت: این اتفاق در معادلات بین المللی وجود دارد و اتفاقی طبیعی است. با توجه به سطح روابطی که قرار است برقرار شود از چه شخصیت و عنصری استفاده شود و اینطور نیست که بگوییم آقای شمخانی جای وزیر خارجه را گرفته است،