آیت‌الله سیستانی به یک استفتا درمورد ممنوعیت خرید و فروش از مراکز تجاری که بخشی از سود آن برای اسرائیل است، پاسخ داد.

آیت‌الله سیستانی به یک استفتا درمورد ممنوعیت خرید و فروش از مراکز تجاری که بخشی از سود آن برای اسرائیل است، پاسخ داد.