یک کارشناس امنیت فضای مجازی نسبت به پیامدهای استفاده از فیلترشکن ها و لینک های ناشناس هشدار داد.

یک کارشناس امنیت فضای مجازی نسبت به پیامدهای استفاده از فیلترشکن ها و لینک های ناشناس هشدار داد.