صحبت های فتاحی در رابطه با حق پخش بازیهای استقلالفتاحی: به احترام هواداران برای پخش زنده تفاهم کردیم

صحبت های فتاحی در رابطه با حق پخش بازیهای استقلالفتاحی: به احترام هواداران برای پخش زنده تفاهم کردیم