نمایندگان مجلس شورای اسلامی سیدرضا فاطمی امین را به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم انتخاب کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سیدرضا فاطمی امین را به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم انتخاب کردند.