عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم اعلام کرد: آقای رییسی مذاکره را به رفراندوم گذارید. تحریم ها و گرانیها کمر مردم را شکسته است.

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم اعلام کرد: آقای رییسی مذاکره را به رفراندوم گذارید. تحریم ها و گرانیها کمر مردم را شکسته است.