وزیر بهداشت از اجرای طرح دیگری بنام فاصله گذاری هوشمند در روز ۲۰ فروردین و بعد از طرح فاصله گذاری اجتماعی خبر داد.

وزیر بهداشت از اجرای طرح دیگری بنام فاصله گذاری هوشمند در روز ۲۰ فروردین و بعد از طرح فاصله گذاری اجتماعی خبر داد.