پیروز حناچی با حضور در برنامه تهران بیست به بحث در رابطه با اقدامات مدیریت شهری برای مبارزه با کرونا پرداخت.

پیروز حناچی با حضور در برنامه تهران بیست به بحث در رابطه با اقدامات مدیریت شهری برای مبارزه با کرونا پرداخت.