اگرچه نشست عراق برای بازکردن درهای خود جهت بحث در مورد پایان احتمالی جنگ سرد هژمونیک بین ریاض و تهران بود مورد تحسین قرار گرفت، اما هیچ پیشرفتی حاصل نشد. …

اگرچه نشست عراق برای بازکردن درهای خود جهت بحث در مورد پایان احتمالی جنگ سرد هژمونیک بین ریاض و تهران بود مورد تحسین قرار گرفت، اما هیچ پیشرفتی حاصل نشد.