به رغم اینکه در یک مقطع زمانی کوتاه شاهد بیش از 52 میلی متر بارش در شهرستان های داراب و زرین دشت بودیم که این مهم باعث روانه های سیلاب شده بود اما این حادثه هیچ گونه تلفات جانی در این دو شهرستان نداشت….

به رغم اینکه در یک مقطع زمانی کوتاه شاهد بیش از 52 میلی متر بارش در شهرستان های داراب و زرین دشت بودیم که این مهم باعث روانه های سیلاب شده بود اما این حادثه هیچ گونه تلفات جانی در این دو شهرستان نداشت.