٢٠ روستای شهرستان بختگان درگیر سیلاب شده و متاسفانه به دلیل سقوط یک دستگاه خودرو به رودخانه دو نفر جان خود را از دست دادند.

٢٠ روستای شهرستان بختگان درگیر سیلاب شده و متاسفانه به دلیل سقوط یک دستگاه خودرو به رودخانه دو نفر جان خود را از دست دادند.