فائزه هاشمی به دلیل تحریک به اعتراضات خیابانی توسط یک نهاد امنیتی بازداشت شده است.

فائزه هاشمی به دلیل تحریک به اعتراضات خیابانی توسط یک نهاد امنیتی بازداشت شده است.