بیستمین مراسم سالگرد 11 سپتامبر در آمریکا در غیاب ترامپ رئیس‌جمهور پیشین این کشور برگزار شد.

بیستمین مراسم سالگرد 11 سپتامبر در آمریکا در غیاب ترامپ رئیس‌جمهور پیشین این کشور برگزار شد.