محیط‌بانان در کنار وظایف دشوار سازمانی، مدام در نقش آتش‌نشان‌هایی با دست خالی ظاهر می‌شوند که منصفانه نیست و باید برای این قشر چه از لحاظ تجهیزات و امکانات و چه حمایت‌های مادی و معنوی چاره‌اندیشی شود….

محیط‌بانان در کنار وظایف دشوار سازمانی، مدام در نقش آتش‌نشان‌هایی با دست خالی ظاهر می‌شوند که منصفانه نیست و باید برای این قشر چه از لحاظ تجهیزات و امکانات و چه حمایت‌های مادی و معنوی چاره‌اندیشی شود.