عضو تیم ملی کشتی آزاد امید می‌گوید روزهای سخت و پراسترسی را پشت سر گذاشته اما دوری از تمرین به او نشان داده که هیچ چیزی غیر از کشتی حالش را خوب نمی‌کند….

عضو تیم ملی کشتی آزاد امید می‌گوید روزهای سخت و پراسترسی را پشت سر گذاشته اما دوری از تمرین به او نشان داده که هیچ چیزی غیر از کشتی حالش را خوب نمی‌کند.