سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین المللی در وین، در واکنش به انتشار گزارشات برجامی و پادمانی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصریح کرد که این سازمان بی طرفی و حرفه‌ای گری خود را حفظ کند.

سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین المللی در وین، در واکنش به انتشار گزارشات برجامی و پادمانی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصریح کرد که این سازمان بی طرفی و حرفه‌ای گری خود را حفظ کند.