رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور حکمی رئیس ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی و بزرگداشت شهدای هفتم تیر را منصوب کرد….

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور حکمی رئیس ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی و بزرگداشت شهدای هفتم تیر را منصوب کرد.