شهردار سروآبادگفت:جوان ۳۰ ساله بدلیل آشنا نبودن با فنون شنا در رودخانه سیروان غرق شد.

شهردار سروآبادگفت:جوان ۳۰ ساله بدلیل آشنا نبودن با فنون شنا در رودخانه سیروان غرق شد.