پدر و پسر گمیشانی در یکی از کانال‌های آبرسان سایت پرورش میگو غرق شدند.

پدر و پسر گمیشانی در یکی از کانال‌های آبرسان سایت پرورش میگو غرق شدند.