محمد غرضی از زیان‌های ناشی از تقابل و حذف سیاسی گفت و اشاره کرد: «هر چقدر که قدرت سیاسی از قاعده ی جامعه جدا شود مسئولیت به کسانی می افتد که از قاعده ی جامعه فاصله دارند. ملاحضه می فرمایید که انقلاب اسلامی ایران 98/2 درصد رای داشت ولی چهل و دو سال بعد…

محمد غرضی از زیان‌های ناشی از تقابل و حذف سیاسی گفت و اشاره کرد: «هر چقدر که قدرت سیاسی از قاعده ی جامعه جدا شود مسئولیت به کسانی می افتد که از قاعده ی جامعه فاصله دارند. ملاحضه می فرمایید که انقلاب اسلامی ایران 98/2 درصد رای داشت ولی چهل و دو سال بعد انتخاباتی که انجام می شود بیشتر حزبی و گروهی است و هرگز انتخابات های بعد از 12فروردین 58، به بیش از 50درصد نرسیده اند.