در شرایط فعلی ضمن اینکه قطعا اقدامات امریکا از جمله اعلام تحریم‌های بیشتر قابل اعتراض است، اما بهتر است که از کنار آن با بی‌اعتنایی عبور کرد تا در مذاکراتی که جریان دارد، بتوان به نوعی دست امریکا را برای تشدید این اقدامات بست. …

در شرایط فعلی ضمن اینکه قطعا اقدامات امریکا از جمله اعلام تحریم‌های بیشتر قابل اعتراض است، اما بهتر است که از کنار آن با بی‌اعتنایی عبور کرد تا در مذاکراتی که جریان دارد، بتوان به نوعی دست امریکا را برای تشدید این اقدامات بست.