۹۰ درصد جمعیت خراسان شمالی نسبت به بیماری کووید ۱۹ غربالگری شدند.

۹۰ درصد جمعیت خراسان شمالی نسبت به بیماری کووید ۱۹ غربالگری شدند.