اقتصادنیوز: حمله یک غاز اوکراینی به نظامیان روسی که شهر آنها رو تصرف کردند باعث ویرال شدن این ویدیو شد.

اقتصادنیوز: حمله یک غاز اوکراینی به نظامیان روسی که شهر آنها رو تصرف کردند باعث ویرال شدن این ویدیو شد.