سید محمد حسینی با حضور در بیمارستان از نادر طالب زاده کارگردان پیشکسوت سینما و تلویزیون، عیادت کرد.

سید محمد حسینی با حضور در بیمارستان از نادر طالب زاده کارگردان پیشکسوت سینما و تلویزیون، عیادت کرد.