سرمربی سابق ایران در بیانیه ای تند از رفتار فدراسیون فوتبال مصر انتقاد کرد.

سرمربی سابق ایران در بیانیه ای تند از رفتار فدراسیون فوتبال مصر انتقاد کرد.