طرح ملی خدمات نوروزی با مشارکت ۶۹ هزار نیروی امدادگر از ۲۴ اسفند در کشور شروع شده و تا ۱۵ فروردین سال ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت.

طرح ملی خدمات نوروزی با مشارکت ۶۹ هزار نیروی امدادگر از ۲۴ اسفند در کشور شروع شده و تا ۱۵ فروردین سال ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت.