کریستیانو رونالدو پیامی را برای تشکر از هواداران ایرانی خود و استقبال پرشپورشان از او منتشر کرد.

کریستیانو رونالدو پیامی را برای تشکر از هواداران ایرانی خود و استقبال پرشپورشان از او منتشر کرد.