بازیکن سابق پرسولیس با انتشار پستی نسبت به نیمکت نشینی اخیرش واکنش نشان داد.

بازیکن سابق پرسولیس با انتشار پستی نسبت به نیمکت نشینی اخیرش واکنش نشان داد.