کریس رونالدو در پستی اینستاگرامی از مردم ایران تشکر کرد.

کریس رونالدو در پستی اینستاگرامی از مردم ایران تشکر کرد.