بهار است و نوبرانه‌هایش. میوه‌هایی که در رنگ، طعم و انواع مختلف چشم بیننده را نوازش می‌دهد و از او دلبری می‌کند.

بهار است و نوبرانه‌هایش. میوه‌هایی که در رنگ، طعم و انواع مختلف چشم بیننده را نوازش می‌دهد و از او دلبری می‌کند.