کریستیانو رونالدو برای اولین مسابقه رسمی خود در ترکیب اصلی النصر برای دیدار با الاتفاق قرار گرفت.

کریستیانو رونالدو برای اولین مسابقه رسمی خود در ترکیب اصلی النصر برای دیدار با الاتفاق قرار گرفت.