ستاره بسکتبال ایران علاوه بر ورزش، در بخش هنر هم تبحر خاصی دارد.

ستاره بسکتبال ایران علاوه بر ورزش، در بخش هنر هم تبحر خاصی دارد.