مرگ یک شهروند سیاه پوست در آمریکا اکنون و تنها پنج ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ به بحرانی جدی برای این کشور مبدل شده است.

مرگ یک شهروند سیاه پوست در آمریکا اکنون و تنها پنج ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ به بحرانی جدی برای این کشور مبدل شده است.