سازمان خصوصی سازی کل کشور، نامه امیر سالمی زاده برای خرید باشگاه استقلال را در دبیرخانه خود ثبت کرده است.

سازمان خصوصی سازی کل کشور، نامه امیر سالمی زاده برای خرید باشگاه استقلال را در دبیرخانه خود ثبت کرده است.